Asociácia

Chcete sa stať členom APTO?

 

Prihlášku nájdete TU ►►► APTO – prihláška za člena.

Originál riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlite poštou na adresu:

Asociácia pracovníkov technickej ortopédie
Černyševského 9
851 01 Bratislava-Petržalka

Poplatky APTO na rok 2023

Členský príspevok   na rok 2023 25,00 €
Kongresový poplatok člen APTO od 45,00 €
Kongresový poplatok      nečlen APTO 95,00 €
Kongresový poplatok hradí aj prednášajúci a vystavovateľ v príslušnej výške.
Výbor APTO môže po vzájomnej dohode stanoviť kongresový poplatok v inej výške, napríklad len 45,00 € pre všetkých účastníkov kongresu.

Vystavovateľský poplatok            550,00 €
Poplatok za školenie člen APTO 15 až 45,00 €
Poplatok za školenie     nečlen APTO 100,00 €
Poplatok za školenie sa stanovuje individuálne pri každom školení.

Certifikát 5,00 €

Schválil: Ľubomír Horňák, predseda výboru APTO

STANOVY
Asociácie pracovníkov technickej ortopédie

 

Článok I
Postavenie, sídlo a pôsobnosť
Asociácie pracovníkov technickej ortopédie

 1. Asociácia pracovníkov technickej ortopédie (ďalej len „Asociácia) je nezávislou, dobrovoľnou a otvorenou spoločensko-odbornou multidisciplinárnou organizáciou, združujúcou svojich členov za účelom rozvoja technickej ortopédie.
 2. Asociácia je právnickou osobou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 3. Pôsobnosť Asociácie sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.
 4. Asociácia používa skratku „APTO“, ktorá pozostáva zo začiatočných písmen slov tvoriacich jej názov.
 5. Sídlom Asociácie je Bratislava, Černyševského 9.

Článok II
Vymedzenie pojmov

 1. Pod pojmom technická ortopédia sa rozumejú klinické, liečebno-preventívne, vzdelávacie, výskumné a technické aspekty ortopedickej protetiky, ortotiky a súvisiacich medicínskych odborov, týkajúce sa aplikácie jednoduchej alebo zložitej ortopedickoprotetickej pomôcky pacientovi.
 2. Pracovníkom technickej ortopédie je fyzická osoba pôsobiaca v oblasti technickej ortopédie.

Článok III
Úlohy Asociácie

 1. Podporovať zavádzanie najnovších poznatkov domácej i zahraničnej technickej ortopédie do praxe a tým sústavne zvyšovať odbornú i spoločenskú úroveň svojich členov, pomáhať všetkým orgánom a organizáciám šíriť najnovšie poznatky technickej ortopédie.
 2. Priamo sa zúčastňovať vypracovávania návrhov a stanovísk v otázkach riadenia a organizácie odboru ortopedická protetika vrátane otázok vzdelávania a výchovy pracovníkov v oblasti technickej ortopédie, otázok technicko-ekonomických, zamestnaneckých, mzdových i cenových, vo všetkých formách podnikania v oblasti technickej ortopédie.
 3. Byť odborným poradcom štátnych i neštátnych orgánov a organizácií v otázkach technickej ortopédie.
 4. Z vlastnej iniciatívy sa vyjadrovať na základe kolektívneho posúdenia k problémom rozvoja odboru ortopedická protetika, odborového výskumu, odborného školstva a podávať vlastné návrhy na ich riešenie.
 5. V niektorých oblastiach plniť funkcie a nahrádzať činnosť stavovskej organizácie.
 6. Byť odborným poradcom štátnych i neštátnych orgánov a kompetentných organizácií v otázkach stanovovania a dodržiavania technologických postupov, materiálových a bezpečnostných noriem, časových limitov, cenových relácií, technickej a remeselnej kvality spracovania ortopedickoprotetických pomôcok a výkonov vo všetkých formách podnikania v oblasti technickej ortopédie. Vyjadrovať sa z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť k týmto otázkam, upozorňovať na negatívne javy a podávať vlastné návrhy na ich riešenie.

Článok IV
Základné formy práce

 1. Asociácia organizuje za účelom plnenia svojich úloh pracovné schôdzky, prednášky, diskusie, semináre, konferencie, zjazdy, besedy, zájazdy s odborným zameraním, exkurzie, školenia, výstavy ortopedickoprotetickej techniky a podobne.
 2. Na návrh účastníkov členskej schôdze alebo členov výboru a po schválení členskou schôdzou udeľuje výbor Asociácie (ďalej len „Výbor“) ceny za odborné práce, za prednáškovú a publikačnú činnosť v odbore a iné ocenenia za zásluhy o rozvoj odboru, predkladá štátnym orgánom návrhy na udelenie štátneho vyznamenania za mimoriadne zásluhy o rozvoj odboru.
 3. Asociácia rozvíja svoju činnosť v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pacientmi, zdravotnými poisťovňami, ministerstvom zdravotníctva, výrobnými podnikmi, družstvami, akciovými a ďalšími obchodnými spoločnosťami, podnikateľmi, odbornými vzdelávacími inštitúciami v oblasti technickej ortopédie, štátnou správou, samosprávou a príslušnými orgánmi odborových a spoločenských organizácií.
 4. Asociácia dosahuje svoje ciele na základe dobrovoľnosti v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti technickej ortopédie, rešpektujúc etické princípy; nadväzuje styky s obdobnými organizáciami na území Slovenskej republiky a v zahraničí; predkladá svoje odporúčania subjektom uvedeným v článku III, odseku 2. Svoju činnosť považuje za trvalý proces.

Článok V
Členstvo

 1. Členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá nebola pozbavená ani obmedzená spôsobilosti na právne úkony, je bezúhonná, a ktorá pôsobí v oblasti technickej ortopédie. V ostatných prípadoch je prijatie nového člena viazané na individuálne rozhodnutie Výboru. Ďalšou podmienkou prijatia je dobrovoľná prihláška na prácu v Asociácii, súhlas s týmito Stanovami, záväzok ich dodržiavania a zaplatenie členského príspevku.
 2. Zaplatenie základného členského príspevku oprávňuje na výkon členských práv a povinností v Asociácii.
 3. Preukazom členstva v Asociácii je členská legitimácia vydaná Výborom. Členská legitimácia je majetkom Asociácie a člen nie je oprávnený vykonávať v nej akékoľvek zmeny a úpravy. Pri ukončení členstva je člen povinný odovzdať legitimáciu Výboru. Výbor potvrdzuje v členskej legitimácii úhradu príspevku a uskutočňuje prípadné zmeny a úpravy. Ten, komu bolo zrušené členstvo pre neplatenie príspevku a má záujem opäť vstúpiť do Asociácie, musí uhradiť celú predchádzajúcu dlžnú čiastku a 100 % tejto sumy naviac.

Článok VI
Práva a povinnosti členov

 1. Prispievať k plneniu úloh Asociácie, aktívne sa zúčastňovať odbornej činnosti Asociácie prednáškami, diskusiami, odbornými prezentáciami, publikáciami a podobne.
 2. Voliť a byť volený do všetkých orgánov Asociácie a riadne vykonávať zverené funkcie a úlohy, ktorými bol Asociáciou poverený. Dodržiavať Stanovy Asociácie, vystupovať v súlade s jej poslaním, bezodkladne hlásiť všetky zmeny súvisiace s evidenciou členov.
 3. Podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzach Asociácie.
 4. Byť informovaný o práci Asociácie a o všetkých jej podujatiach.
 5. Uchádzať sa o ceny udeľované Asociáciou.
 6. Podieľať sa na výhodách, ktoré Asociácia získava pre svojich členov v záujme umožnenia a uľahčenia odbornej práce (zaistenie odbornej literatúry, zvýhodnenie styku s odbornými organizáciami aj v zahraničí, účasť na odborných kurzoch, odbornom školení, vydávanie vyjadrení o kvalite odbornej činnosti alebo spôsobilosti). Nárok na členské výhody vzniká najskôr po minimálne jednoročnom riadnom členstve.
 7. Sústavne dbať o zvyšovanie odbornej a spoločenskej úrovne technickej ortopédie, upozorňovať príslušné inštitúcie na zistené negatívne javy, podávať vlastné návrhy na ich nápravu prostredníctvom Výboru.
 8. Členovia Asociácie, ktorí poberajú len dávky dôchodkového zabezpečenia alebo dávky v nezamestnanosti, ktorí dlhodobo poberajú nemocenské dávky alebo sú inak bez pravidelného príjmu, si môžu udržať členstvo úhradou zníženého príspevku, ktorého výšku určí Výbor individuálnym rozhodnutím. Horeuvedené skutočnosti sa preukazujú príslušnými dokladmi, prípadne čestným vyhlásením žiadateľa.
 9. Platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne, t. j. vždy najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

Článok VII
Vznik a zánik členstva

 1. Členstvo v Asociácii vzniká kladným rozhodnutím Výboru o prihláške člena. O prijatí za člena rozhoduje Výbor na základe podanej členskej prihlášky. Proti odmietnutiu prihlášky sa môže záujemca odvolať do 15 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia, a to na odvolaciu komisiu, ktorej organizáciu a rokovací poriadok upraví Výbor zvláštnym nariadením. Do ustanovujúcej členskej schôdze plní úlohy Výboru prípravný výbor.
 2. Členstvo v Asociácii zaniká:
  a) písomným vzdaním sa členstva v Asociácii, ktoré sa doručuje Výboru;
  b) úmrtím člena;
  c) vylúčením člena pre hrubé porušenie členských povinností alebo pre konanie nezlučiteľné s členstvom v Asociácii (napr. machinácie, nekalá súťaž, stret záujmov a podobne);
  d) zrušením členstva pre zánik podmienok členstva;
  e) zrušením členstva pre neplatenie členských príspevkov po dobu jedného roka.
 3. O zrušení členstva a vylúčení člena rozhoduje Výbor. Ak člen nesúhlasí s vylúčením, má právo do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia podať odvolanie na odvolaciu komisiu. Rozhodnutie odvolacej komisie je konečné.

Článok VIII
Čestné členstvo

 1. Čestným členom Asociácie sa môže stať každá bezúhonná fyzická osoba, ktorá má mimoriadne zásluhy na rozvoji ortopedickoprotetickej techniky.
 2. Udelenie čestného členstva navrhuje Výbor a schvaľuje členská schôdza.
 3. Čestné členstvo udeľuje, prípadne odníma Výbor.
 4. Čestné členstvo možno odňať za podmienok uvedených v článku VII, odseku 2, písm. c), d) a e).

Článok IX
Organizácia riadenia

 1. Hlavnými orgánmi Asociácie sú:
  a) Členská schôdza,
  b) Výbor,
  c) Revízna komisia.
 2. Výbor riadi činnosť a rozvoj Asociácie ako jednotného celku, zabezpečuje akčnú, programovú a organizačnú jednotu a zastupuje jej záujmy voči štátnym a ostatným orgánom, spoločenským, výrobným, odborovým a ostatným organizáciám. Riadi činnosť Asociácie v rozsahu danom týmito Stanovami.

Článok X
Členská schôdza

 1. Členská schôdza:
  a) hodnotí prácu Asociácie a jej hlavných orgánov,
  b) uznáša sa na zásadách ďalšieho zamerania činnosti a rozvoja Asociácie,
  c) uznáša sa na zmenách a dodatkoch Stanov, prípadne na zániku Asociácie;
  d) volí a odvoláva členov Výboru,
  e) volí a odvoláva členov revíznej komisie.
 2. Členskej schôdze Asociácie sa zúčastňujú s hlasovacím právom riadne registrovaní členovia Asociácie. Celkový počet navrhovaných kandidátov na voľby do Výboru a revíznej komisie musí byť minimálne rovnaký, ako je možný zvoliteľný počet členov výboru a revíznej komisie. Voľby do Výboru a revíznej komisie sa uskutočňujú z riadne registrovaných členov Asociácie, tajne s priamym hlasovaním. Členská schôdza môže určiť, že voľby sa uskutočnia verejne – zdvihnutím ruky. O spôsobe voľby sa rozhoduje verejne.
 3. Členskú schôdzu zvoláva Výbor najmenej raz ročne. Mimoriadna členská schôdza musí byť zvolaná, ak sa na tom uznesie Výbor, alebo o to požiada najmenej jedna tretina riadne registrovaných členov Asociácie, a to do jedného mesiaca po doručení písomnej žiadosti s podpismi členov.
 4. Spôsob konania členskej schôdze určuje jej rokovací poriadok, ktorý schvaľuje členská schôdza.
 5. Zasadnutie členskej schôdze riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti prvý podpredseda alebo iný poverený člen Výboru.
 6. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná najmenej polovica členov. Za prijaté uznesenie musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov; pri mimoriadnom zasadnutí nadpolovičná väčšina všetkých členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Zmeny Stanov alebo zrušenie Asociácie musia odhlasovať minimálne dve tretiny prítomných členov, pričom k platnosti takéhoto hlasovania je potrebná účasť aspoň dvoch tretín z celkového počtu registrovaných členov.

Článok XI
Členská schôdza

 1. Výbor rieši závažné záležitosti a rozhoduje o zásadných otázkach rozvoja a riadenia činnosti celej Asociácie. Výbor najmä:
  a) schvaľuje plán činnosti, plán významných akcií, rozpočet a návrhy zásadných otázok rozvoja Asociácie,
  b) pripravuje a zvoláva členské schôdze a realizuje ich uznesenia,
  c) určuje zásady hospodárenia Asociácie,
  d) určuje výšku členských príspevkov,
  e) uznáša sa o zriaďovaní účelových zariadení, komisií a fondov slúžiacich na plnenie poslania Asociácie,
  f) udeľuje, prípade odníma čestné uznania a čestné členstvo v Asociácii,
  g) má výhradné právo na delegovanie svojich zástupcov do všetkých orgánov, ktorých práca súvisí s technickou ortopédiou,
  h) vykonáva bežné úlohy spojené s činnosťou Asociácie, zasadnutím vyšších orgánov Asociácie,
  i) v čase medzi dvoma zasadnutiami členskej schôdze rozhoduje a organizuje činnosť Asociácie v rámci plánu činnosti;
  j) rozhoduje o členstve nových členov.
 2. Výbor Asociácie tvorí predseda a ďalší šiesti (6) členovia. Zo svojho stredu si Výbor volí predsedu, prvého a druhého podpredsedu a pokladníka. Výbor je volený členskou schôdzou na dobu štyroch rokov.
 3. Výbor je uznášaniaschopný pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov Výboru, na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
 4. Predseda Výboru zastupuje Asociáciu navonok a koná samostatne vo vlastnom mene. V neprítomnosti ho zastupuje prvý podpredseda alebo iný poverený člen Výboru.
 5. Jednotlivými úkonmi môže byť poverený aj iný člen Výboru, rozsah jeho právomocí bude uvedený v poverovacej listine, pokiaľ sa netýka bežných záležitostí alebo prípravných konaní.

Článok XII
Revízna komisia

 1. Revízna komisia (ďalej len „RK) je volená členskou schôdzou v počte troch členov na funkčné obdobie štyroch rokov. Zo svojho stredu si RK volí predsedu. RK je nezávislým orgánom, ktorý zodpovedá členskej schôdzi Asociácie za sústavnú revíziu činnosti a hospodárenia Asociácie.
 2. RK a jej členovia sú pri výkone funkcie oprávnení vyžadovať oznámenie potrebných údajov a predloženie všetkých dokladov potrebných ku kontrole činnosti a hospodárenia Asociácie.
 3. Členovia RK nemôžu byť počas vykonávania funkcie členmi Výboru Asociácie.
 4. RK je oprávnená kontrolovať vydávanie finančných prostriedkov uvedených v článku XIII, odseku 6.

Článok XIII
Majetok a hospodárenie

 1. Asociácia je právnym subjektom spôsobilým vo vlastnom mene nadobúdať práve a zaväzovať sa v majetkových veciach.
 2. Finančné prostriedky Asociácie sú jej vlastníctvom a sú určené na zabezpečovanie činnosti v súlade s týmito Stanovami.
 3. Základným zdrojom prostriedkov pre finančné zabezpečenie úloh sú: členské príspevky, zápisné, poplatky za vydanie členskej legitimácie, vyjadrenia a podobne, a iné podpory ako dobrovoľné príspevky fyzických a právnických osôb, príspevky a dary od štátu, zostatky z akcií organizovaných Asociáciou, úroky a iné plnenia.
 4. Finančné prostriedky Asociácie sú majetkom účelovo viazaným, môžu byť použité výhradne na plnenie úloh vytýčených týmito Stanovami.
 5. Asociácia hospodári na základe všeobecných princípov hospodárenia platných pre občianske združenie.
 6. Asociácia zabezpečuje svoju činnosť podľa ročných rozpočtov schválených Výborom a členskou schôdzou.
 7. Všetky funkcie v Asociácii sú čestné. Funkcionári majú nárok len na náhradu hotových výdavkov podľa platných predpisov o cestovných náhradách.
 8. S majetkom Asociácie nakladá výhradne Výbor. Hospodárenie musí byť vedené v rámci týchto Stanov a v súlade s uznesením členskej schôdze Asociácie. Za majetok Asociácie zodpovedá Výbor ako orgán Asociácie. S plánom a so správou o hospodárení oboznamuje Výbor členskú schôdzu.

Článok XIV
Riešenie sporov

 1. Pre riešenie sporov medzi jednotlivými členmi a Výborom môžu byť ustanovené zmierovacie komisie podľa zásad, ktoré určí Výbor. Výbor má právo vyhradiť si riešenie sporu pre seba.
 2. Spory o výklad týchto Stanov prislúchajú výboru Asociácie, ktorý je oprávnený podávať záväzný výklad.

Článok XV
Zánik Asociácie

 1. Asociácia zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza dvojtretinovou väčšinou svojich registrovaných členov v zmysle článku X, odseku 6, poslednej vety. Hlasovanie je rovné, priame a tajné. Výsledky musia byť bezprostredne po hlasovaní vyhlásené. Hlasovanie môže tiež prebiehať podľa článku X, odseku 2 týchto Stanov.
 2. Ak je uznesenie podľa predchádzajúceho odseku platné, zvolí členská schôdza likvidačnú komisiu v počte najmenej 5 členov. Prítomní volia verejne, nadpolovičnou väčšinou hlasov pri nadpolovičnej účasti z celkového počtu všetkých registrovaných členov Asociácie. Zo svojho stredu si volí likvidačná komisia predsedu.
 3. Do doby, kým likvidačná komisia uskutoční likvidáciu, vystupuje likvidačná komisia v mene Asociácie, za ktorú pripojí slová „v likvidácii“.
 4. Likvidačná komisia vykoná likvidáciu práv, záväzkov a majetku Asociácie. ihneď po svojom zvolení zostaví likvidačnú súvahu, oznámi verejnosti likvidáciu Asociácie obvyklým spôsobom. Vyzve veriteľov, aby sa prihlásili u členov likvidačnej komisie. Známym veriteľom oznámenie uskutoční likvidačná komisia bezprostredne.
 5. Hotovosť alebo iné finančné prostriedky, ktoré sú v dobe likvidácie k dispozícii alebo počas nej budú doručené, sa použijú na uspokojenie potrieb veriteľom. Nevyzdvihnuté plnenia, ako aj plnenia z pohľadávok dosiaľ nesplatných alebo sporných, sa zložia do notárskej úschovy v sídle Asociácie.
 6. Zostávajúci majetok so súpisom pohľadávok sa prevedie na štátne alebo neziskové zdravotnícke zariadenia alebo na štátnu zdravotnú správu pre účely rozvoja technickej ortopédie. Toto miesto určí svojím rozhodnutím likvidačná komisia.

VOLEBNÝ PORIADOK
Asociácie pracovníkov technickej ortopédie

 schválený členskou schôdzou
konanou dňa 10. septembra 2021 v Novom Smokovci

 

Článok 1

 1. Volebný poriadok Asociácie pracovníkov technickej ortopédie technickej ortopédie (ďalej len „APTO“ v príslušných gramatických tvaroch) upravuje počet členov jednotlivých orgánov APTO a spôsob ich voľby. Voľby v APTO sú voľbami s tajným hlasovaním.
 2. APTO volí a odvoláva:
  a) 7 členov výboru APTO (ďalej len „výbor“ v príslušných gramatických tvaroch),
  b) 3 členov revíznej komisie APTO (ďalej len „výbor“ v príslušných gramatických tvaroch)
  z členov APTO zapísaných v zozname kandidátov (ďalej aj ako „kandidátka“ v príslušných gramatických tvaroch) vo voľbách s tajným hlasovaním.
 3. Do výboru a revíznej komisie môže byť zvolený len ten, kto je zapísaný na hlasovacom lístku a je prítomný na členskej schôdzi, ak tento volebný poriadok ďalej neustanovuje inak. Do výboru a revíznej komisie nemožno zvoliť čestného člena ani zahraničného člena.
 4. Členská schôdza je  uznášaniaschopná, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 5. Každý člen má právo voliť zástupcov do výboru a revíznej komisie a  sám byť volený. Vo voľbách môže kandidovať každý člen APTO.
 6. Členom APTO je len osoba, ktorá je riadne zaregistrovaná a má uhradený členský poplatok na aktuálny rok. V prípade nezaplatenia členského poplatku počas 3 po sebe nasledujúcich rokoch členstvo automaticky zaniká.
 7. Dĺžka funkčného obdobia výboru a revíznej komisie je 4 roky.

Článok 2

 1. Člen APTO je oprávnený navrhnúť iných členov aj seba samého za kandidáta na člena výboru a revíznej komisie. Za kandidátov na členov výboru takto nemožno navrhnúť čestného člena ani zahraničného člena. Toho istého kandidáta možno súčasne navrhnúť na členstvo do viacerých orgánov APTO.
 2. Kandidátov môže navrhnúť aj výbor alebo revízna komisia.
 3. Návrhy kandidátov musia byť písomné s uvedením člena APTO, ktorý ich predkladá. Kandidáti budú v návrhu označení menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu alebo sídla s uvedením orgánu APTO, do ktorého sú navrhnutí. Návrhy je potrebné doručiť výboru.
 4. Právo nominovať kandidátov postupom podľa ods. 1 až 6 skončí jeden týždeň pred dňom, na ktorý je zvolaná členská schôdza APTO.
 5. Členská schôdza môže pred samotnými voľbami nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov rozhodnúť o tom, že je možné ešte priamo na schôdzi navrhnúť ďalších kandidátov do výboru a revíznej komisie. V tomto prípade primerane platia ods. 1 až 3 tohto článku, avšak návrhy sa predkladajú volebnej komisii.

Článok 3

 1. Na výzvu výboru navrhnutý kandidát bez zbytočného odkladu písomne oznámi výboru, či súhlasí s kandidatúrou do orgánu APTO. Ak bol navrhnutý do viacerých orgánov, určí poradie orgánov výboru, v ktorých chce v prípade zvolenia vykonávať funkciu.
 2. Ak kandidát nedoručí výboru oznámenie podľa ods. 1 najmenej 10 dní pred dňom, na ktorý je zvolaná členská schôdza, platí, že s navrhovanou kandidatúrou súhlasí.
 3. Zo všetkých navrhovaných kandidátov zostaví výbor kandidátne listiny do jednotlivých orgánov APTO, do ktorých zapíše kandidátov v poradí podľa počtu získaných nominácií.
 4. Ak budú podľa čl. 2 ods. 5 tohto volebného poriadku na členskej schôdzi navrhnutí ďalší kandidáti, volebná komisia zabezpečí, aby boli týmto kandidátom pridelené poradové čísla a aby boli doplnení do kandidátnych listín, alebo aby boli s týmito ďalšími kandidátmi, ktorých je možné voliť do príslušných orgánov, oboznámení delegáti členskej schôdze prostredníctvom volebnej tabule.
 5. Po ukončení procesu navrhovania kandidátov do príslušných orgánov členská schôdza schváli konečný zoznam kandidujúcich členov do orgánov APTO.
 6. Kandidátka musí obsahovať najmenej:
  a) 7 členov výboru,
  b) 3 členov revíznej komisie.
 7. Ak bude kandidát zvolený do orgánu APTO, ktorý bol na prvom mieste podľa ním uvedeného poradia pre zvolenie, na jeho prípadné zvolenie
  do ďalších orgánov APTO, ostáva platným kandidátom na voľby do ďalších orgánov APTO.

Článok 4

 1. Prítomnosť člena APTO na členskej schôdzi sa zisťuje pri prezencii, a to na základe dokladu osvedčujúceho jeho totožnosť. Počas zasadania členskej schôdze je možné počet prítomných členov zisťovať aj ich fyzickým spočítaním.
 2. Členská schôdza volí volebnú komisiu. Komisia má 3 členov. Voľby komisie sa vykonávajú verejným hlasovaním, ak členská schôdza nerozhodne inak. Členmi volebnej komisie sa stanú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Komisia si zvolí svojho predsedu. Návrhy kandidátov na členov volebnej komisie podáva výbor alebo ktorýkoľvek člen APTO.
 3. Voľby na členskej schôdzi riadi volebná komisia zvolená delegátmi podľa návrhov výboru alebo členov. Volebná komisia pred začiatkom volieb vyzve prítomných delegátov na prevzatie kandidátnych listín do orgánov komory a umožní každému delegátovi prevziať si tieto kandidátne listiny.

Článok 5

 1. Na voľby do výboru a revíznej komisie dostane každý člen APTO pri prezencii 2 výborom autorizované čisté hlasovacie lístky (opatrené reliéfnou pečiatkou APTO) s vyznačením orgánov APTO, na voľbu ktorých príslušný hlasovací lístok platí. Na hlasovacom lístku bude uvedené meno a priezvisko kandidáta. Na hlasovací lístok je možné meno a priezvisko kandidáta dopísať ručne.
 2. Pri hlasovaní člena APTO je zastúpenie iným členom alebo inou osobou vylúčené.
 3. Voľby do výboru a revíznej komisie sa vykonávajú súčasne. Hlasovanie do jednotlivých orgánov komory v prvom kole sa vykonáva tak, že delegát:
  a)  pri voľbe výboru označí na hlasovacom lístku určenom na voľbu výboru mená najviac 7 volených kandidátov zo všetkých kandidátov    uvedených na hlasovacom lístku,
  b)  pri voľbe do revíznej komisie označí na hlasovacom lístku určenom na voľbu revíznej komisie mená najviac 3 volených kandidátov zo všetkých kandidátov uvedených na hlasovacom lístku.
 4. Ak hlasovací lístok obsahuje väčší počet kandidátov do niektorého orgánu APTO, ako je určené, hlasovací lístok je neplatný. Hlasovací lístok je platný, ak obsahuje menší počet kandidátov do niektorého orgánu APTO, ako je určené. Ak je na tom istom hlasovacom lístku v jednom kole volieb jeden kandidát uvedený viac ako jeden raz, platí, že uvedený je iba jeden raz.
 5. Do výboru sú zvolení prví 7 kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov. Do revíznej komisie sú zvolení prví 3 kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov.
 6. V prípade, že vo voľbách nebude zvolený dostatočný počet kandidátov príslušného orgánu APTO určený platnými stanovami (t. j. 7 členov výboru a 3 členovia revíznej komisie), budú až do zvolenia potrebného počtu členov každého orgánu APTO vykonané doplňujúce kolá volieb.
 7. Pri voľbe členov orgánov APTO sú voľby jednokolové, prípadne viackolové; zvolení sú kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Ak v prvom kole nebude zvolený potrebný počet kandidátov volených do jednotlivých orgánov APTO, uskutoční sa druhé, prípadne ďalšie kolo volieb na dovolenie potrebného počtu členov. Do druhého, prípadne ďalšieho kola volieb postupujú všetci kandidáti, ktorí neboli zvolení v prvom, prípadne v ďalšom kole. V druhom, prípadne ďalšom kole delegát napíše na nový hlasovací lístok určený na voľbu člena konkrétneho orgánu APTO poradové čísla toľkých kandidátov z doteraz nezvolených kandidátov uvedených na kandidátke, koľkých je potrebné do orgánu zvoliť.
 8. Pri voľbe členov orgánov APTO v prípade rovnosti hlasov na volenom mieste rozhoduje o zvolenom kandidátovi žreb.

Článok 6

 1. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Pre všetky ostatné orgány APTO platí, že sú  uznášaniaschopné, ak je na ich zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.

Článok 7

 1. Výbor a revíznu komisiu môže odvolať z funkcie orgán, ktorý ho do funkcie zvolil.
 2. Návrh na odvolanie môže podať písomne najmenej jedna tretina členov orgánu alebo jedna tretina všetkých členov APTO.
 3. Hlasovanie o odvolaní sa vykoná primerane spôsobom a za podmienok stanovených týmto volebným poriadkom pre voľbu do funkcie,
  z ktorej výkonu má byť odvolaný, pokiaľ v tomto článku nie je ustanovené inak.

Článok 8

 1. Volebný poriadok Asociácie pracovníkov technickej ortopédie nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia členskou schôdzou dňa 10. septembra 2021.

v. r. Ľubomír Horňák
predseda výboru APTO

 ROKOVACÍ PORIADOK
Asociácie pracovníkov technickej ortopédie

schválený členskou schôdzou
konanou dňa 10. septembra 2021 v Novom Smokovci

 

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Rokovací poriadok podrobne upravuje spôsob a postup rokovania a rozhodovania orgánov Asociácie pracovníkov technickej ortopédie (ďalej len „APTO“ v príslušných gramatických tvaroch).
 2. V zmysle stanov orgánmi APTO sú:
  a) členská schôdza,
  b) výbor,
  c) revízna komisia.
 3. Každý člen APTO má právo na zhromaždeniach členov APTO slobodne vyslovovať a obhajovať svoj názor týkajúci sa záležitostí APTO, a to písomnou či ústnou formou.
 4. Diskutujúci, rovnako ako ten člen APTO, ktorý uplatnil právo podľa ods. 3 tohto článku, nesmie byť akýmkoľvek spôsobom diskriminovaný alebo postihovaný pre obsah svojho stanoviska.
 5. Každý člen APTO má právo obracať sa so svojimi požiadavkami, otázkami, dopytmi, návrhmi (ďalej aj ako „podnet“ v príslušných gramatických tvaroch) na orgány APTO. Dopytovaný orgán je povinný vec prerokovať, prejednať a vybaviť a člena o výsledku informovať do 15 kalendárnych dní od najbližšieho zasadania orgánu, na ktorý sa člen obrátil.
 6. Členovia príslušného orgánu APTO a prizvaní náhradníci príslušného orgánu APTO sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí príslušného orgánu komory, ak im v tom nebránia vážne dôvody.
 7. Členom APTO je len osoba riadne zaregistrovaná, ktorá má uhradený členský príspevok na aktuálny rok. V prípade nezaplatenia členského poplatku počas 3 po sebe nasledujúcich rokoch členstvo automaticky zaniká.

Článok 2
Členská schôdza

 1. Členská schôdza APTO (ďalej len „členská schôdza“ v príslušných gramatických tvaroch) sa koná podľa potreby. Každý registrovaný člen APTO má právo na členskej schôdzi zúčastniť a podieľať sa na rozhodovaní v súlade s platnými stanovami APTO (ďalej len „stanovy“ v príslušných gramatických tvaroch).
 2. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná najmenej polovica členov APTO. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov APTO. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
 3. Návrhy uznesení členskej schôdze predkladá výbor. Za správnosť textu schváleného uznesenia zodpovedá predsedajúci členskej schôdze, ktorý platnosť uznesenia potvrdí svojím podpisom.
 4. Členskú schôdzu zvoláva predseda výboru APTO, ktorý navrhuje program rokovania členskej schôdze. Na členskú schôdzu možno pozvať aj výborom určených hostí.
 5. Rokovanie členskej schôdze je neverejné, pokiaľ členská schôdza nerozhodne inak.
 6. Členskú schôdzu otvára a vedie poverený člen výboru APTO.
 7. Voľby do orgánov APTO a voľby pracovných komisií členskej schôdze upravuje volebný poriadok.
 8. Odstupujúci predseda výboru zvolá počas členskej schôdze rokovanie novozvoleného výboru, na ktorom sa zvolí predseda a podpredsedovia výboru.
 9. Ak nebol termín najbližšej nasledujúcej členskej schôdze určený na predchádzajúcej členskej schôdzi, členom ho písomne oznámi predseda výboru s uvedením programu rokovania.

Článok 3
Výbor

 1. Zasadnutie výboru zvoláva predseda výboru podľa potreby.
 2. Ak nebol termín zasadnutia určený na predchádzajúcom zasadnutí výboru, zvoláva ho písomne predseda výboru s uvedením programu rokovania. Pozvánka na zasadnutie výboru sa zasiela na vedomie predsedovi revíznej komisie.
 3. Predseda výboru je povinný okamžite zvolať zasadnutie výboru, ak o to požiadajú najmenej 3 jeho členovia alebo revízna komisia. Výbor rozhoduje formou uznesenia.
 4. Zasadnutie výboru sa koná v sídle APTO. Na základe rozhodnutia výboru ho možno zvolať aj na iné miesto.
 5. Predseda zvoláva zasadnutie výboru písomnou pozvánkou najneskôr 7 dní pred termínom zasadnutia, ak sa nedohodlo inak.
 6. Členovia výboru doručia predsedovi výboru alebo podpredsedom najneskôr 14 dní pred termínom zasadnutia výboru materiály, ktorých prerokovanie žiadajú. V neodkladných prípadoch môžu byť prerokované aj neskôr doručené materiály. Materiály pošle predseda výboru každému členovi výboru.
 7. Predseda a podpredsedovia výboru môžu poveriť člena výboru, aby konkrétnu vec preštudoval a podal o nej správu.
 8. Členovia výboru sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutí výboru, ak im v tom nebránia vážne dôvody.
 9. Predseda revíznej komisie je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutia výboru s poradným hlasom.
 10. Zasadnutia výboru sa môžu s jeho súhlasom zúčastňovať aj iné osoby.
 11. zasadnutie výboru riadi predseda alebo z jeho poverenia iný člen výboru. Návrh programu rokovania predkladá predseda alebo ten, kto konanie zasadnutia inicioval. Zasadnutie výboru je neverejné, ak sa výbor nerozhodne inak.
 12. O priebehu a výsledkoch zasadnutia výboru sa vyhotoví zápisnica, ktorú predseda výboru doručí členom a predsedovi revíznej komisie na vedomie. Do zápisnice má právo nazerať každý riadne registrovaný člen APTO.
 13. Na základe návrhu predsedu môže výbor v mimoriadnych a neodkladných prípadoch prijať uznesenie aj mimo zasadnutia. Návrh takéhoto uznesenia predseda doručí všetkým členom výboru vrátane oznámenia lehoty, v ktorej sa k návrhu majú vyjadriť. Každý člen výboru sa písomne vyjadrí, či s predloženým návrhom súhlasí. Lehota sa považuje za zachovanú, ak člen výboru podá na pošte písomné vyjadrenie najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty. Pokiaľ sa člen výboru v stanovenej lehote k návrhu uznesenia nevyjadrí, má sa za to, že s návrhom súhlasí.

Článok 4
Revízna komisia

 1. Na zvolanie a rokovanie revíznej komisie sa použijú primerane ustanovenia o rokovaní výboru, ak nie je ustanovené inak.
 2. Zasadnutia revíznej komisie sa konajú podľa potreby.
 3. Zápisnica zo zasadnutia revíznej komisie sa doručuje predsedovi výboru.
 4. Členovia revíznej komisie sú povinní zúčastňovať sa na jej zasadnutí, ak im v tom nebránia vážne dôvody. Prvé zasadnutie revíznej komisie, na ktorom sa volí jej predseda, zvoláva predseda výboru.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

 1. Členovia výboru a revíznej komisie hlasujú na svojich zasadnutiach verejne, ak nerozhodnú, že budú hlasovať tajne.
 2. Výbor a revízna komisia sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov týchto orgánov.
 3. Uznesenie výboru a uznesenie revíznej komisie musí mať písomnú formu a s jeho prijatím musí súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru, resp. revíznej komisie. Uznesenie sa zaznamenáva do zápisnice z nasledujúceho zasadnutia výboru, resp. revíznej komisie.
 4. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu výboru alebo predsedu revíznej komisie.
 5. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia členskou schôdzou dňa 10. septembra 2021.

v. r. Ľubomír Horňák predseda výboru APTO

Dňa 10. septembra 2021 bol na členskej schôdzi APTO v Novom Smokovci zvolený nový výbor, ktorý bude pracovať v nasledujúcom zložení:

 

Členovia výboru APTO
Ľubomír Horňák predseda výboru APTO
Ing. Jarmila Filipová 1. podpredsedníčka APTO
Mgr. Róbert Wágner, MBA 2. podpredseda APTO
Juraj Jánošík pokladník
Ing. Marek Bachura, PhD. člen
Ing. Magdaléna Kordošová členka
Martin Rybár
člen
Revízna komisia
Mgr. Nataša Bancíková
Peter Jaslovský
Stanislava Zemková

 

APTO

Aktuality

APTO KONGRES 2024 
 • 14. jún 2024
 • Hotel Park****
 • Dolný Kubín

Loading...