10. september 2021

APTO&SKOrT – kongres a voľby

Hotel Atrium***, Nový Smokovec

COVID PROTOKOL

Vstup na kongres a voľby je výlučne v režime „OTP“ znamená to:

 • osoby v režime OTP – ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, presnejšie:
  • osoba plne očkovaná,

plne zaočkovaná osoba je:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
 • osoba do 12 rokov veku.
  • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
  • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 • Osobe, ktorá nespĺňa ani jednu z týchto podmienok nebude umožnený vstup na kongres a voľby.
 • Všetky osoby sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty – nos a ústa
 • Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky alebo podujatia predloženie príslušného dokladu (očkovanie, test, doklad o prekonaní COVID-19), ktorý preukazuje niektorú zo skutočností a do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná okamžite opustiť priestory hromadného podujatia – APTO – SKOrT kongresu a volieb a je povinná odísť do domácej izolácie.

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť bezodkladne miesto hromadného podujatia.

Zakazuje sa podávanie rúk.

Dodržiavaním rozostupov pomáhate sebe aj ostatným. Prosím rešpektujte rozostupy.

Zúčastnené osoby musia mať počas celej doby účasti na kongrese a voľbách prekryté horné dýchacie cesty – nos a ústa.

 

 

 

INFORMÁCIE O KONGRESE A VOĽBÁCH

Zo dňa: 15. 7. 2021

Milí členovia APTO a SKOrT,

prihovárame sa vám po prvýkrát spoločne, aby sme vám oznámili, že v septembri pre vás pripravujeme spoločný kongres s voľbami do APTO a SKOrT. Už teraz skladáme program a riešime všetky podrobnosti, aby sme sa mohli stretnúť za dodržania všetkých potrebných opatrení.

V najbližších dňoch dostanete prostredníctvom emailu informácie o voľbách do Výboru APTO a Revíznej komisie APTO. Informácie budú zverejnené aj na tejto webovej stránke. Následne dostanete emailom pozvánku na kongres a voľby. Pokiaľ sa chcete prihlásiť skôr, môžete tak urobiť na adrese: info@apto.pro.

APTO – prihláška k účasti – Nový Smokovec

APTO – prihláška k účasti – Nový Smokovec

Už teraz je možné rezervovať si ubytovanie v hoteli Atrium. Detaily nájdete v záložke „Rezervácia ubytovania“.

Všetky informácie budeme priebežne dopĺňať podľa aktuálnej situácie.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@apto.pro

Ľubomír Horňák & Mgr. Juraj Čief, PhD.

 

REZERVÁCIA UBYTOVANIA

Už teraz je možné rezervovať si ubytovanie v hoteli Atrium nasledovne:

Ubytovanie je možné rezervovať na stránke hotela (alebo emailom rezervacie@trinityhotels.sk) a po zadaní dátumu je potrebné uviesť promokód APTO2021. Môžete si vybrať z troch druhov izieb. Promokód platí do 13. 8. 2021, po tomto dátume je možné ubytovanie rezervovať podľa dostupných kapacít.

https://atriumhotel.sk/

SPRIEVODNÝ LIST K VOĽBÁM APTO

NÁVRH ROKOVACIEHO PORIADKU

Návrh

Rokovací poriadok
Asociácie pracovníkov technickej ortopédie

schválený členskou schôdzou
konanou dňa 10.  septembra 2021 v Novom Smokovci

 

Článok 1
Základné ustanovenia

1)      Rokovací poriadok podrobne upravuje spôsob a postup rokovania a rozhodovania orgánov Asociácie pracovníkov technickej ortopédie (ďalej len „APTO“ v príslušných gramatických tvaroch).

2)      V zmysle stanov orgánmi APTO sú:

a)      členská schôdza,

b)      výbor,

c)      revízna komisia

3)      Každý člen APTO má právo na zhromaždeniach členov APTO slobodne vyslovovať a obhajovať svoj názor, týkajúci sa záležitostí APTO a to písomnou, či ústnou formou.

4)      Diskutujúci, rovnako ako ten člen APTO, ktorý uplatnil právo podľa odseku 3 tohto článku nesmie byť akýmkoľvek spôsobom diskriminovaný alebo postihovaný pre obsah svojho stanoviska.

5)      Každý člen APTO má právo obracať sa so svojimi požiadavkami, otázkami, dopytmi, návrhmi (ďalej aj ako „podnet“ v príslušných gramatických tvaroch) na orgány APTO. Dopytovaný orgán je povinný vec prerokovať, prejednať a vybaviť a člena o výsledku informovať do  15 kalendárnych dní od najbližšieho zasadania orgánu, na ktorý sa člen obrátil.

6)      Členovia príslušného orgánu APTO a prizvaní náhradníci príslušného orgánu APTO sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí príslušného orgánu komory, ak im v tom nebránia vážne dôvody.

7)      Členom APTO je len osoba riadne zaregistrovaná, ktorá ma uhradený členský príspevok na aktuálny rok. V prípade nezaplatenia členského poplatku počas troch po sebe nasledujúcich rokoch členstvo automaticky zaniká.

 

Článok 2
Členská schôdza

1)      Členská chôdza APTO (ďalej len „členská schôdza“ v príslušných gramatických tvaroch) sa koná podľa potreby. Každý registrovaný člen APTO má právo sa na členskej schôdzi zúčastniť a podieľať sa na rozhodovaní v súlade s platnými stanovami APTO (ďalej len „stanovy“ v príslušných gramatických tvaroch).

2)      Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná najmenej polovica členov APTO. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov APTO. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

3)      Návrhy uznesení členskej schôdze predkladá výbor. Za správnosť textu schváleného uznesenia zodpovedá predsedajúci členskej schôdze, ktorý platnosť uznesenia potvrdí svojím podpisom.

4)      Členskú schôdzu zvoláva predseda výboru APTO, ktorý navrhuje program rokovania členskej schôdze. Na členskú schôdzu možno pozvať aj výborom určených hostí.

5)      Rokovanie členskej schôdze je neverejné, pokiaľ členská schôdza nerozhodne inak.

6)      Členskú schôdzu otvára a vedie poverený člen výboru APTO.

7)      Voľby do orgánov APTO a voľby pracovných komisií členskej schôdze upravuje volebný poriadok.

8)      Odstupujúci predseda výboru zvolá počas členskej schôdze rokovanie novozvoleného výboru, na ktorom sa zvolí predseda a podpredsedovia výboru.

9)      Ak nebol termín najbližšej nasledujúcej členskej schôdze určený na predchádzajúcej členskej schôdzi, členom ho písomne oznámi predseda výboru s uvedením programu rokovania.

 

Článok 3
Výbor

1)      Zasadnutie výboru zvoláva predseda výboru podľa potreby.

2)      Ak nebol termín zasadnutie určený na predchádzajúcom zasadnutí výboru, zvoláva ho písomne predseda výboru s uvedením programu rokovania. Pozvánka na zasadnutie výboru sa zasiela na vedomie predsedovi revíznej komisie.

3)      Predseda výboru je povinný okamžite zvolať zasadnutie výboru, ak o to požiadajú najmenej traja jeho členovia alebo revízna komisia. Výbor rozhoduje formou uznesenia.

4)      Zasadnutie výboru sa koná v sídle APTO. Na základe rozhodnutia výboru ho možno zvolať aj na iné miesto.

5)      Predseda zvoláva zasadnutie výboru písomnou pozvánkou najneskôr 7 dní pred termínom zasadnutia, ak sa nedohodlo inak.

6)      Členovia výboru doručia predsedovi výboru alebo podpredsedom najneskôr 14 dní pred termínom zasadnutia výboru materiály, ktorých prerokovanie žiadajú. V neodkladných prípadoch môžu byť prerokované aj neskôr doručené materiály. Materiály pošle predseda výboru každému členovi výboru.

7)      Predseda a podpredsedovia výboru môžu poveriť člena výboru, aby konkrétnu vec preštudoval a podal o nej správu.

8)      Členovia výboru sú povinní sa zúčastňovať na zasadnutí výboru, ak im v tom nebránia vážne dôvody.

9)      Predseda revíznej komisie je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutia výboru s poradným hlasom.

10)  Zasadnutia výboru sa s jeho súhlasom môžu zúčastňovať aj iné osoby.

11)  Zasadnutie výboru riadi predseda alebo z jeho poverenia iný člen výboru. Návrh programu rokovania predkladá predseda alebo ten, kto konanie zasadnutia inicioval. Zasadnutie výboru je neverejné, ak sa výbor nerozhodne inak.

12)  O priebehu a výsledkoch zasadnutia výboru sa vyhotoví zápisnica, ktorú predseda výboru doručí členom a predsedovi revíznej komisie na vedomie. Do zápisnice má právo nazerať každý riadne registrovaný člen APTO.

13)  Na základe návrhu predsedu môže výbor v mimoriadnych a neodkladných prípadoch prijať uznesenie aj mimo zasadnutia. Návrh takéhoto uznesenia predseda doručí všetkým členom výboru vrátane oznámenia lehoty, v ktorej sa k návrhu majú vyjadriť. Každý člen výboru sa písomne vyjadrí, či s predloženým návrhom súhlasí. Lehota sa považuje za zachovanú, ak člen výboru podá na pošte písomné vyjadrenie najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty. Pokiaľ sa člen výboru v stanovenej lehote k návrhu uznesenia nevyjadrí, má sa za to, že s návrhom súhlasí.

 

Článok 4
Revízna komisia

1)      Na zvolanie a rokovanie revíznej komisie sa použijú primerane ustanovenia o rokovaní výboru, ak nie je ustanovené inak.

2)      Zasadnutia revíznej komisie sa konajú podľa potreby.

3)      Zápisnica zo zasadnutia revíznej komisie sa doručuje predsedovi výboru.

4)      Členovia revíznej komisie sú povinní sa zúčastňovať na jej zasadnutí, ak im v tom nebránia vážne dôvody. Prvé zasadnutie revíznej komisie, na ktorom sa volí jej predseda, zvoláva predseda výboru.

 

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1)      Členovia výboru a revíznej komisie hlasujú na svojich zasadnutiach verejne, ak nerozhodnú, že budú hlasovať tajne.

2)      Výbor a revízna komisia sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov týchto orgánov.

3)      Uznesenie výboru a uznesenie revíznej komisie musí mať písomnú formu a s jeho prijatím musí súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru, resp. revíznej komisie. Uznesenie sa zaznamenáva do zápisnice z nasledujúceho zasadnutia výboru, resp. revíznej komisie.

4)      Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu výboru alebo predsedu revíznej komisie.

5)      Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia členskou schôdzou 10. septembra 2021

 

v. r. Ľubomír Horňák
predseda výboru APTO

VOLEBNÝ PORIADOK

Návrh

Volebný poriadok
Asociácie pracovníkov technickej ortopédie

schválený členskou schôdzou
konanou dňa 10. septembra 2021 v Novom Smokovci

  

Článok 1

 1. Volebný poriadok Asociácie pracovníkov technickej ortopédie (ďalej len „APTO“ v príslušných gramatických tvaroch) upravuje počet členov jednotlivých orgánov APTO a spôsob ich voľby. Voľby v APTO sú voľbami s tajným hlasovaním.
 2. APTO volí a odvoláva:
  • 7 členov výboru APTO (ďalej len „výbor“ v príslušných gramatických tvaroch)
  • 3 členov revíznej komisie APTO (ďalej len „revízna komisia“ v príslušných gramatických tvaroch)
   z členov APTO zapísaných v zozname kandidátov (ďalej aj ako „kandidátka“ v príslušných gramatických tvaroch) vo voľbách s tajným hlasovaním.
 3. Do výboru a revíznej komisie môže byť zvolený len ten, kto je zapísaný na hlasovacom lístku a je prítomný na členskej schôdzi, ak tento volebný poriadok ďalej neustanovuje inak. Do výboru a revíznej komisie nemožno zvoliť čestného člena a zahraničného člena.
 4. Členská schôdza je schopná uznášať sa, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 5. Každý člen má právo voliť zástupcov do výboru a revíznej komisie a byť sám volený. Vo voľbách môže kandidovať každý člen APTO.
 6. Členom APTO je len osoba, ktorá je riadne zaregistrovaná a má uhradený členský poplatok na aktuálny rok. V prípade nezaplatenia členského poplatku počas troch po sebe nasledujúcich rokoch, členstvo automaticky zaniká.
 7. Dĺžka funkčného obdobia výboru a revíznej komisie je 4 roky.

 

Článok 2

 1. Člen APTO je oprávnený navrhnúť iných členov aj seba samého za kandidáta na člena výboru a revíznej komisie. Za kandidátov na členov výboru a revíznej komisie takto nemožno navrhnúť čestného člena a zahraničného člena. Toho istého kandidáta možno súčasne navrhnúť na členstvo do viacerých orgánov APTO.
 2. Kandidátov môže navrhnúť aj výbor alebo revízna komisia.
 3. Návrhy kandidátov musia byť písomné s uvedením člena APTO, ktorý ich predkladá. Kandidáti budú v návrhu označení menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu alebo sídla s uvedením orgánu APTO, do ktorého sú navrhnutí. Návrhy je potrebné doručiť výboru.
 4. Právo nominovať kandidátov postupom podľa ods. 1 až 3 skončí 1 týždeň pred dňom, na ktorý je zvolaná členská schôdza APTO.
 5. Členská schôdza môže pred samotnými voľbami nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov rozhodnúť o tom, že je možné ešte priamo na schôdzi navrhnúť ďalších kandidátov do výboru a revíznej komisie. V tomto prípade primerane platia ods. 1 až 3 tohto článku, avšak návrhy sa predkladajú volebnej komisii.

 

Článok 3

 1. Na výzvu výboru navrhnutý kandidát bez zbytočného odkladu písomne oznámi výboru, či súhlasí s kandidatúrou do orgánu APTO. Ak bol navrhnutý do viacerých orgánov, určí poradie orgánov výboru, v ktorých chce v prípade zvolenia vykonávať funkciu.
 2. Ak kandidát nedoručí výboru oznámenie podľa odseku 1 najmenej 10 dní pre dňom, na ktorý je zvolaná členská schôdza, platí, že s navrhovanou kandidatúrou súhlasí.
 3. Zo všetkých navrhovaných kandidátov zostaví výbor kandidátne listiny do jednotlivých orgánov APTO, do ktorých zapíše kandidátov v poradí podľa počtu získaných nominácií.
 4. Ak budú podľa Článku 2 ods. 5 tohto volebného poriadku na členskej schôdzi navrhnutí ďalší kandidáti, volebná komisia zabezpečí, aby boli týmto kandidátom pridelené poradové čísla a aby boli doplnení do kandidátnych listín alebo aby boli s týmito ďalšími kandidátmi, ktorých je možné voliť do príslušných orgánov oboznámení delegáti členskej schôdze prostredníctvom volebnej tabule.
 5. Po ukončení procesu navrhovania kandidátov do príslušných orgánov, členská schôdza schváli konečný zoznam kandidujúcich členov do orgánov APTO.
 6. Kandidátka musí obsahovať najmenej:
  • 7 členov výboru,
  • 3 členov revíznej komisie.
 7. Ak bude kandidát zvolený do orgánu APTO, ktorý bol na prvom mieste podľa ním uvedeného poradia pre zvolenie, na jeho prípadné zvolenie do ďalších orgánov APTO sa neprihliada. Ak kandidát nebude zvolený do jedného orgánu APTO, ostáva platným kandidátom na voľby do ďalších orgánov APTO.

 

Článok 4

 1. Prítomnosť člena APTO na členskej schôdzi sa zisťuje pri prezencii a to na základe dokladu osvedčujúceho jeho totožnosť. Počas zasadania členskej schôdze je možné počet prítomných členov zisťovať aj ich fyzickým spočítaním.
 2. Členská schôdza volí volebnú komisiu. Komisia má troch členov. Voľby komisie sa vykonávajú verejným hlasovaním, ak členská schôdza nerozhodne inak. Členmi volebnej komisie sa stanú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Komisia si zvolí svojho predsedu. Návrhy kandidátov na členov volebnej komisie podáva výbor alebo ktorýkoľvek člen APTO.
 3. Voľby na členskej chôdzi riadi volebná komisia, zvolená delegátmi podľa návrhov výboru alebo členov. Volebná komisia pred začiatkom volieb vyzve prítomných delegátov na prevzatie kandidátnych listín do orgánov komory a umožní každému delegátovi si tieto kandidátne listiny prevziať.

 

Článok 5

 1. Na voľby do výboru a revíznej komisie dostane každý člen APTO pri prezencii dva výborom autorizované čisté hlasovacie lístky (opatrené reliéfnou pečiatkou APTO) s vyznačením orgánov APTO, na voľbu ktorých príslušný hlasovací lístok platí. Na hlasovacom lístku bude uvedené meno a priezvisko kandidáta. Na hlasovací lístok je možné meno a priezvisko kandidáta dopísať aj ručne.
 2. Pri hlasovaní člena APTO je zastúpenie iným členom alebo inou osobou vylúčené.
 3. Voľby do výboru a revíznej komisie sa vykonávajú súčasne. Hlasovanie do jednotlivých orgánov komory v prvom kole sa vykonáva tak, že delegát:
  • pri voľbe výboru označí na hlasovacom lístku určenom na voľbu výboru mená najviac 7 volených kandidátov zo všetkých kandidátov uvedených na hlasovacom lístku,
  • pri voľbe do revíznej komisie označí na hlasovacom lístku určenom na voľbu revíznej komisie mená najviac 3 volených kandidátov zo všetkých kandidátov uvedených na hlasovacom lístku.
 4. Ak hlasovaní lístok obsahuje väčší počet kandidátov do niektorého orgánu APTO, ako je určené, je hlasovací lístok neplatný. Hlasovací lístok je platný, ak obsahuje menší počet kandidátov do niektorého orgánu APTO, ako je určené. Ak je na tom istom hlasovacom lístku v jednom kole volieb jeden kandidát uvedený viac ako jeden raz, platí, že je uvedený iba jeden raz.
 5. Do výboru sú zvolení prví siedmi kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov. Do revíznej komisie sú zvolení prví traja kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov.
 6. V prípade, že vo voľbách nebude zvolený dostatočný počet kandidátov príslušného orgánu APTO určený platnými stanovami (t.j. sedem členov výboru a traja členovia revíznej komisie), budú až do zvolenia potrebného počtu členov každého orgánu APTO vykované doplňujúce kolá volieb.
 7. Pri voľbe členov orgánov APTO sú voľby jednokolové prípadne viackolové, zvolení sú kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Ak v prvom kole volieb nebude zvolený potrebný počet kandidátov volených do jednotlivých orgánov APTO, uskutoční sa druhé, prípadne ďalšie kolo volieb na dovolenie potrebného počtu členov. Do druhého prípadne ďalšieho kola volieb postupujú všetci kandidáti, ktorí neboli zvolení v prvom prípadne v ďalšom kole. V druhom prípadne ďalšom kole delegát napíše na nový hlasovací lístok určený na voľbu člena konkrétneho orgánu APTO poradové čísla toľkých kandidátov z doteraz nezvolených kandidátov uvedených na kandidátke, koľkých je potrebné do orgánu zvoliť.
 8. Pri voľbe členov orgánov APTO v prípade rovnosti hlasov na volenom mieste rozhoduje o zvolenom kandidátovi žreb.

 

Článok 6

 1. Členská schôdza je uznášaniaschopná ak je na jej zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Pre všetky ostatné orgány APTO platí, že sú schopné uznášať sa, ak je na ich zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.

 

Článok 7

 1. Výbor a revíznu komisiu môže odvolať z funkcie orgán, ktorý ho do funkcie zvolil.
 2. Návrh za odvolanie môže podať písomne najmenej jedna tretina členov orgánu alebo 1/3 všetkých členov APTO.
 3. Hlasovanie o odvolaní sa vykoná primerane spôsobom a za podmienok stanovených týmto volebným poriadkom pre voľbu do funkcie, z ktorej výkonu má byť odvolaný, pokiaľ v tomto článku nie je ustanovené inak.

 

Článok 8

 1. Volebný poriadok Asociácie pracovníkov technickej ortopédie nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia členskou schôdzou 10. septembra 2021

 

 1. r. Ľubomír Horňák
  predseda výboru APTO

PROGRAM

Program v PDF si môžete stiahnuť tu:

Program APTO-SKOrT

POZVÁNKA

Pozvánku v PDF si môžete stiahnuť tu:

POZVANKA_APTO2021_PRESS

APTO

Aktuality

Loading...